Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy/Medium

 227 Oh, How Lovely Is The Evening

In the summer many evenings are wonderful. This round is perfect for practicing playing with alternative fingerings to play bamboo tones. Enjoy the soft, weak sounds of the bamboo tones. If there are three players, you can also play this piece as a round.

In de zomer zijn veel avonden vaak heerlijk. Deze canon is perfect om te oefenen met alternatieve grepen om bamboetonen te spelen. Geniet van het zachte, zwakke geluid van de bamboetonen. Als er drie spelers zijn, kun je dit stuk ook als canon spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium/Difficult

 221 When A Weary Task

It is always a lot of fun to work on singing and playing. Not only the sound benefits of practicing this technique, it is also a real challenge for coordination.

Het is altijd erg leuk om aan zingen en spelen. Het is niet alleen goed voor het verbeteren van je klank, het is ook een echte uitdaging voor de coördinatie.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 204 Il est né, le divin enfant

This very famous Christmas carol is great to play and even more fun with extended techniques. Practicing pizzicato is a fun way to work on articulation in combination with support.

Dit zeer bekende kerstlied is geweldig om te spelen en nog leuker met moderne speeltechnieken. Pizzicato oefenen is een leuke manier om te werken aan articulatie in combinatie met ademsteun.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 203 The Coventry Carol

In this arrangement I have added harmonics to the variation. It’s fun to practice harmonics. They are useful for increasing support, developing the embouchure and therefore helping you get a bigger
sound. Play the original song first, then play the variation, and finish with the original song. What is the difference between the first and the third time?

In dit arrangement heb ik harmonics aan de variatie toegevoegd. Het is leuk om harmonics te oefenen. Ze zijn goed voor het vergroten van de ademsteun, het ontwikkelen van het embouchure en daarom helpen ze om een groter geluid te krijgen. Speel eerst het originele lied, speel dan de variatie en eindig met het origineel. Wat is het verschil tussen de eerste en de derde keer?

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 200 O Little Town of Bethlehem

The flutter tongue in this Flute Colors arrangement imitates a drum. Be sure to play the full length of the notes and make the movement of the tongue very small while playing the flutter tongue.

De fluttertong in dit Flute Colors-arrangement imiteert een trommel. Zorg ervoor dat je de volledige lengte van de noten speelt en maak de beweging van de tong klein tijdens het spelen van de fluttertong.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 199 Away in a Manger

Bisbigliandi, or color trills are quite interesting. It is fascinating to play with differences in timbre. In this arrangement, the 2nd and 3rd parts color this piece with bisbigliandi, accompanying the melody and supported by the fourth part, which you can also play on a bass flute.

Bisbigliandi of kleurenthrillers zijn heel interessant. Het is fascinerend om met verschillen in klankkleur te spelen. In dit arrangement kleuren de 2e en 3e partij dit stuk met bisbigliandi. Ze begeleiden de melodie en worden ondersteund door de vierde partij, die je ook op een basfluit kunt spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 194 I Like The Flowers

If flowers don’t make you smile, then this song will. You can play it all day long. This Flute Colors arrangement can be played by one player, but is even more fun when played by multiple players. It starts with a basic pattern and then the song appears. You have the best effect with at least four players.

Als bloemen je niet laten glimlachen, dan doet dit nummer dat wel. Dit Flute Colors-arrangement kan door één speler worden gespeeld, maar is nog leuker als het door meerdere spelers wordt gespeeld. Het begint met een basispatroon en dan verschijnt het nummer. Het beste effect krijg je met minimaal vier spelers.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 190 Frankie and Johnny

It’s fun to practice singing and playing to a melody. Practicing singing and playing is very useful for sound. Find three more friends and you can add a bass part and two rhythm parts. Winds sounds are also good for embouchure and therefor sound.

Het is leuk om te oefenen met zingen en spelen op een melodie. Zingen en spelen oefenen is erg goed voor de ontwikkeling van klank. Zoek nog drie vrienden en je kunt een baspartij en twee ritmepartijen toevoegen. Wind sounds zijn ook goed voor embouchure en dus geluid.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium/Difficult

 189 Polly Wolly Doodle

At first glance this seems like a simple melody, but when you start playing this game, a big challenge comes your way. This exercise is most fun with four or more players. Each player chooses a technique and notehead and plays when the note is written. The goal is to get the melody flowing smoothly while all players play one note.

Op het eerste gezicht lijkt dit een simpele melodie, maar wanneer je dit spel begint te spelen, komt er een grote uitdaging op je pad. Deze oefening is het leukst met vier of meer spelers. Elke speler kiest een techniek en een nootkop en speelt wanneer de noot is geschreven. Het doel is om de melodie soepel te laten stromen terwijl alle spelers om de beurt één noot spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 185 Tell Aunt Rhody

Bamboo tones are beautiful. It is a interesting sensation playing them on the flute. The biggest challenge is getting used to the fingering and intonation. Enjoy the sound en don’t force the it.

Bamboo tones zijn prachtig. Het is een interessante sensatie om ze op de fluit te spelen. De grootste uitdaging is wennen aan de grepen en intonatie. Geniet van het geluid en forceer het niet.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.