Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy/Medium

 284 Bartók – Trei crai de la Râsârit

Bartók wrote a whole series of Romanian Christmas Carols. Two of those pieces are already in the Flute Colors collection. Now, a third one is being added. Once again, it’s for flute choir. The added technique is pizzicato. It’s a beautiful challenge to get all the parts in sync with the pizzicato notes.

Bartòk schreef een hele serie met Roemeense Kerst Carols. Twee van die stukken zitten al in de Flute Colors collectie. Nu komt er een derde bij. Ook deze keer weer voor flute choir. De techniek toegevoegd is pizzicato. Een mooie uitdaging om de pizzicato noten met alle partijen gelijk te krijgen.

Easy

 283 Carol of the Birds

Flutter tongue is often used by composers when they want to imitate birds in a piece. It seemed fun to me to fully embrace this cliché and add flutter tongue to this song. Flutter tongue is good for relaxing the tongue and it helps develop good breath support. Without proper support, it won’t be possible to sustain it for long.

Flutter tongue wordt vaak ingezet als een componist vogels wil nabootsen in een stuk. Het leek mij leuk om gewoon vol aan dit cliché toe te geven en in dit lied flutter tongue toe te voegen. Flutter tongue is goed voor het ontspannen van de tong en het is een goede ademsteun ontwikkelaar. Zonder goede steun zal het niet lukken om lang vol te houden.

Easy

 282 Carol of the Shepherds

I have fond memories of this song. My flute hero from my teenage years played this melody in a Christmas medley, and it always made me instantly happy. In this arrangement, the repetitions in the song should be played as wind sounds. It’s a perfect technique to enhance your flexibility.

Ik heb goede herinneringen aan dit lied. Mijn fluitheld uit mijn tienerjaren speelde deze melodie in een kerstmedley en ik werd er altijd meteen gelukkig van. De herhalingen in het lied moeten als wind sound gespeeld worden. Een perfecte techniek om je flexibiliteit te vergroten.

Easy

 281 Fun with ‘Santa Tell Me’

This song has a catchy bass part that we can play along with using pizzicato sound. It’s a good exercise for the tongue and your sense of rhythm. Flutter tongue helps to improve breath support and to discover any tension in your throat. Don’t make the movement of the flutter tongue too big.

Dit lied heeft een aanstekelijke baspartij die wij heel goed mee kunnen spelen met pizzicato geluid. Een goede training voor de tong en je ritmegevoel. Flutter tongue helpt met het vergroten van de ademsteun en helpt je eventuele spanning in je keel te ontdekken. Maak de beweging van de flutter tongue niet te groot.

Difficult

 244 The Sussex Carol

A relaxed and focused embouchure, a must for any flutist who wants to play freely. While this technique is not always easy, working on this technique can yield great results.

Een ontspannen en gefocuste embouchure, een must voor elke fluitist die vrij wil spelen. Hoewel deze techniek niet altijd gemakkelijk is, kan het werken aan deze techniek geweldige resultaten opleveren.

Easy

 243 The Holy and the Ivy

Let’s spice up this piece with jetwhistes! Not only does this very energetic technique sound funny, it’s also great for practicing abdominal movement and support. You can even add more jetwhistles if you want.

Laten we dit stuk opfleuren met jetwhistes! Deze energieke techniek klinkt niet alleen grappig, het is ook goed voor het oefenen van buikbeweging en ademnsteun. Je kunt zelfs meer jetwhistles toevoegen als je wilt.

Easy

 242 Still, Still, Still

Playing key clicks is interesting to practice precise finger movement. You can use any finger of the fingering to play the key click or all fingers of the fingering. As a variation it is also possible to play key clicks with sound or pizzicato/slaptongue.

Het spelen van key clicks is interessant om precieze vingerbewegingen te oefenen. Je kunt elke vinger van de greep gebruiken om de key clicks te spelen of alle vingers van de greep. Als variatie is het ook mogelijk key clicks met klank of pizzicato/slaptongue te spelen.

Medium/Difficult

 241 Fun with ‘It’s Me And You This Christmas’

Singing and playing and multiphonics are the techniques we can practice with this exercise. Both techniques invite you to work on coordination because we have to do two things at once. A challenge but well worth it!

Zingen en spelen en multiphonics zijn de technieken die we kunnen oefenen met deze oefening. Beide technieken dagen je uit te werken aan coördinatie omdat we twee dingen tegelijk moeten doen. Een uitdaging die zeker de moeite waard is!

Easy

 204 Il est né, le divin enfant

This very famous Christmas carol is great to play and even more fun with extended techniques. Practicing pizzicato is a fun way to work on articulation in combination with support.

Dit zeer bekende kerstlied is geweldig om te spelen en nog leuker met moderne speeltechnieken. Pizzicato oefenen is een leuke manier om te werken aan articulatie in combinatie met ademsteun.

Easy

 203 The Coventry Carol

In this arrangement I have added harmonics to the variation. It’s fun to practice harmonics. They are useful for increasing support, developing the embouchure and therefore helping you get a bigger
sound. Play the original song first, then play the variation, and finish with the original song. What is the difference between the first and the third time?

In dit arrangement heb ik harmonics aan de variatie toegevoegd. Het is leuk om harmonics te oefenen. Ze zijn goed voor het vergroten van de ademsteun, het ontwikkelen van het embouchure en daarom helpen ze om een groter geluid te krijgen. Speel eerst het originele lied, speel dan de variatie en eindig met het origineel. Wat is het verschil tussen de eerste en de derde keer?