Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium

 311 Andersen – Study 3, Op. 37

Joachim Andersen was said to be a strict teacher for his students. He wrote many interesting studies at different levels. Always know what you want to learn from a study before you start doing it. In this Flute Colors version you can work on support, articulation and coordination. Practice this version alongside the original version.

Joachim Andersen zou een strenge leraar zijn geweest voor zijn leerlingen. Hij schreef veel interessante études op verschillende niveaus. Weet altijd wat je wilt leren van een étude voordat je eraan begint. In deze Flute Colors-versie kun je werken aan steun, articulatie en coördinatie. Oefen deze versie naast de originele versie.

Easy/Medium

 279 Devienne – Duet (exercise)

One of the funniest exercises I’ve ever learned is playing with ‘rabbit teeth’. The idea is to lift the upper lip so that your teeth are visible. By creating this exaggerated tension, it becomes easier to experience playing with a relaxed upper lip.

Een van de grappigste oefeningen die ik ooit heb geleerd is het spelen met ‘konijnentanden’. Het is de bedoeling dat je de bovenlip optrekt zodat je tanden te zien zijn. Door deze overdreven spanning is het daarna makkelijker om te ervaren hoe het is om met een ontspannen bovenlip te spelen.

Medium

 270 Andersen – Study 21, Op. 37

In this study, there are melody notes and accompaniment notes. Studying with wind sounds makes the melody clearer and is great for practicing flexibility. Study this study alongside the original version.

In deze étude zijn er melodienoten en begeleidingsnoten. Studeren met wind sounds maakt dat de melodie duidelijker naar voren komt en is geweldig om flexibiliteit te oefenen. Studeer deze versie van de étude naast de originele versie.

Easy/Medium

 234 Popp – Study e minor

A study is designed to work on a specific part of flute playing. This particular study focuses on staccato playing and thus the movement of the tongue in combination with air and support. Practice legato first to keep the airflow going, then practice key clicks for precise finger movement, then practice pizzicato to strengthen finger and tongue coordination, and finally play staccato as written.

Een etude is ontworpen om te werken aan een specifiek onderdeel van het fluitspel. Deze specifieke studie richt zich op staccato spelen en dus de beweging van de tong in combinatie met lucht en ademsteun. Oefen eerst legato om de luchtstroom gaande te houden, oefen dan key clicks voor nauwkeurige vingerbewegingen, oefen dan pizzicato om de vinger- en tongcoördinatie te versterken, en speel ten slotte staccato zoals genoteerd.

Easy/Medium

 230 Andersen – Study No. 4, Op. 41

Studies are designed to work on a specific aspect of playing. I’ve added pizzicato to this exercise so you can learn even more from Andersen’s study. The repeated notes should be played pizzicato for coordination between fingers and abdomen. Practice the Flute Colors version alongside the original version and be aware of the Let’s play! difference.

Studies zijn ontworpen om te werken aan een specifiek aspect van spelen. Ik heb pizzicato aan deze oefening toegevoegd, zodat je nog meer kunt leren van Andersens studie. De repeterende noten moeten pizzicato worden gespeeld voor de coördinatie tussen vingers en buik. Oefen de Flute Colors-versie naast de originele versie en let op Let’s play! het verschil.

Easy/Medium

 217 Gariboldi – Study No. 21

It is very interesting to work on pieces and studies from different angles. While practicing pizzicato you are practicing the movement of the tongue combined with support and that will really help your staccato playing.

Het is heel interessant om vanuit verschillende invalshoeken aan stukken en studies te werken. Tijdens het oefenen van pizzicato oefen je de beweging van de tong gecombineerd met ademsteun en dat zal je staccatospel duidelijk verbeteren.

Medium

 197 Andersen – Study no. 4, Op. 37

This study can be used for many purposes. Adding key clicks with and without sounds, this Flute Colors arrangement is designed for finger coordination in combination with articulation and support.

Deze étude kan voor veel doeleinden worden gebruikt. Door key clicks met en zonder fluitkank toe te voegen, is dit Flute Colors-arrangement ontworpen voor vingercoördinatie in combinatie met articulatie en ademsteun.

Easy/Medium

 183 Popp – Study a minor

Even the simplest study can be challenging when adding extended techniques. I have added two variations to his study: one with key clicks or pizzicato and one with tongue stops. Key clicks are useful for practicing precise finger movement, and pizzicato and tongue stops are useful for coordination between your fingers, tongue, and abdomen.

Zelfs de eenvoudigste studie kan een uitdaging zijn als er moderne technieken aan toegevoegd worden. Ik heb twee variaties aan zijn studie toegevoegd: een met key clicks of pizzicato en een met tongstops. Key clicks zijn goed voor het oefenen van nauwkeurige vingerbewegingen, en pizzicato en tongstops zijn goed voor de coördinatie tussen je vingers, tong en buik.

Medium/Difficult

 177 Popp – Study No. 6, Op. 205

A technique often used in music for solo flute is the combination of melody and accompaniment by one player. To practice this technique, often used in Baroque music and in the Romantic period, I have arranged this study and added wind sounds to make the difference between the two musical lines clearer.

Medium

 174 Drouet – Studie no. 12 from 25 studies

I like to add extended techniques to studies. I really feel like they can challenge you to play it better in the end. In this study I alternated pizzicato with traditional sound. A good exercise for your tongue, articulation, support and flexibility.