Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium

 280 Graupner – Gavotte

Singing and playing brings many benefits. It improves your coordination and is good for the sound. In this exercise, the goal is to sing and play in unison. You don’t necessarily have to sing in the same octave as you play. In this arrangement, the second part of the musical sentence should always be sung. Of course, you can vary it yourself.

Zingen en spelen brengt veel goeds. Het verbetert je coördinatie en is goed voor de klank. In deze oefening is het de bedoeling dat je unisono zingt en speelt. Met je stem hoef je niet per se in het octaaf te zingen waarin je speelt. Bij dit arrangement moeten de nazinnen steeds gezongen worden. Je mag natuurlijk zelf vaiëren.

Medium

 273 Fun with ‘Multicolor’

This exercise focuses entirely on multiphonics. I chose three and built it up gradually. You can first practice a little with both sounds of a multiphonic separately and then combine them. The multiphonics used in this exercise work best when you play them very softly.

Deze oefening richt zich volledig op multiphonics. Ik heb er drie uitgekozen en geleidelijk opgebouwd. Je kunt eerst een beetje oefenen met beide tonen van een multiphonic afzonderlijk en ze vervolgens combineren. De multiphonics die in deze oefening worden gebruikt, werken het beste als je ze heel zacht speelt.

Medium

 270 Andersen – Study 21, Op. 37

In this study, there are melody notes and accompaniment notes. Studying with wind sounds makes the melody clearer and is great for practicing flexibility. Study this study alongside the original version.

In deze étude zijn er melodienoten en begeleidingsnoten. Studeren met wind sounds maakt dat de melodie duidelijker naar voren komt en is geweldig om flexibiliteit te oefenen. Studeer deze versie van de étude naast de originele versie.

Medium

 250 Lavender’s Blue

Harmonics are used by many teachers to help the student strengthen the embouchure and increase support. Start by playing the melody first so that you get to know it. Then work on the variation with the harmonics. It is possible to play this piece with or without the accompaniment of two other players.

Harmonics worden door veel docenten gebruikt om de leerling te helpen het embouchure te versterken en de ademsteun te vergroten. Begin eerst met het spelen van de melodie zodat je deze leert kennen. Werk dan aan de variatie met de harmonics. Het is mogelijk om dit stuk met of zonder begeleiding van twee andere spelers te spelen.

Medium

 248 Drive the Cold Winter

Alternating the traditional way of playing with, for example, playing pizzicato is a magical feeling. It feels like you’re playing two parts at the same time on your own. Very, very good for flexibility.

De traditionele manier van spelen afwisselen met bijvoorbeeld het spelen van pizzicato is een magisch gevoel. Het voelt alsof je in je eentje twee partijen tegelijk speelt. Heel, heel goed voor flexibiliteit.

Medium

 247 CPE Bach – Polacca

Practicing tone bending is good for many things: flexibility, finding the right angle, and improving your intonation and aural skills. In this arrangement, we need to use the fingering of some notes to play the previous note.

Het oefenen van toonbuiging is goed voor veel dingen: flexibiliteit, het vinden van de juiste hoek en het verbeteren van je intonatie en auditieve vaardigheden. In dit arrangement moeten we de greep van sommige noten gebruiken om de vorige noot te spelen.

Medium

 240 Bartók – Brâul

This is a second Flute Colors arrangement of a piece from Bartók’s Romanian Christmas Carols. You can have fun with the time signature changes and pizzicato has been added to make some notes more percussive. Try to sound them all at once.

Dit is een tweede Flute Colors-arrangement van een stuk uit Bartóks Romanian Christmas Carols. Laat je verrassen door de maatsoortwisselingen. Pizzicato is toegevoegd om sommige noten percussiever te maken. Probeer ze allemaal tegelijk te laten klinken.

Medium

 238 Blavet – Adagio from ‘La Lumagne’

Ornamentation is very important in Baroque music. At that time, color trills were already being used to enrich the music. It’s fun to experiment a bit with that concept. You can play this piece with piano or play the bass line on a bass flute.

Versieringen zijn erg belangrijk in barokmuziek. In die tijd werden er al kleurtrillers gebruikt om de muziek te verrijken. Het is leuk om een beetje met dat concept te experimenteren. Je kunt dit stuk met piano spelen of de baslijn op een basfluit spelen.

Medium

 229 Fun with ‘Late Night Talking’

With this exercise you can work on precise finger movements, intonation and coordination. Feel free to vary the exercise and improvise as much as you can. Singing and playing in particular can be a challenge. Have fun with it!

Met deze oefening kun je werken aan precieze vingerbewegingen, intonatie en coördinatie. Varieer gerust met de oefening en improviseer zoveel als je kunt. Vooral zingen en spelen kan een uitdaging zijn. Het belangrijkste is dat je plezier maakt!

Medium

 222 Hugot – Duet No. 9 – Waltz

To practice coordination between the abdomen, tongue and fingers, it is interesting to add pizzicato to a piece. In this arrangement, the pizzicato notes must be played very precisely to get the most out of them.

Om de coördinatie tussen buik, tong en vingers te oefenen, is het interessant om pizzicato aan een stuk toe te voegen. In dit arrangement moeten de pizzicato-noten heel precies worden gespeeld om er het maximale uit te halen.