Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy

 299 Susato – Mohrentanz

Studying flutter tongue is great for strengthening your support and relaxing your throat. Make sure to keep the airflow powerful and consistent. Don’t make the movement of your tongue too big, otherwise the intonation may rise. A subtle tongue movement is perfect.

Het studeren van flutter tongue is geweldig voor het versterken van je ademsteun en het ontspannen van je keel. Zorg ervoor dat je luchtstroom krachtig en constant blijft. Houd de beweging van je tong niet te groot, anders kan de intonatie stijgen. Een subtiele tongbeweging is perfect.

Easy

 283 Carol of the Birds

Flutter tongue is often used by composers when they want to imitate birds in a piece. It seemed fun to me to fully embrace this cliché and add flutter tongue to this song. Flutter tongue is good for relaxing the tongue and it helps develop good breath support. Without proper support, it won’t be possible to sustain it for long.

Flutter tongue wordt vaak ingezet als een componist vogels wil nabootsen in een stuk. Het leek mij leuk om gewoon vol aan dit cliché toe te geven en in dit lied flutter tongue toe te voegen. Flutter tongue is goed voor het ontspannen van de tong en het is een goede ademsteun ontwikkelaar. Zonder goede steun zal het niet lukken om lang vol te houden.

Easy

 281 Fun with ‘Santa Tell Me’

This song has a catchy bass part that we can play along with using pizzicato sound. It’s a good exercise for the tongue and your sense of rhythm. Flutter tongue helps to improve breath support and to discover any tension in your throat. Don’t make the movement of the flutter tongue too big.

Dit lied heeft een aanstekelijke baspartij die wij heel goed mee kunnen spelen met pizzicato geluid. Een goede training voor de tong en je ritmegevoel. Flutter tongue helpt met het vergroten van de ademsteun en helpt je eventuele spanning in je keel te ontdekken. Maak de beweging van de flutter tongue niet te groot.

Easy

 272 Mozart – Là ci darem la mano

“Là ci darem la mano” is an aria from Mozart’s Don Giovanni. “There we will hold hands.” A beautiful melody. I have arranged it for easy flute quintet. The melody is divided into all five parts so that each player plays a part of the melody and accompaniment.

“Là ci darem la mano” is een aria uit Mozarts Don Giovanni. “Daar zullen we elkaars hand vasthouden.” Een mooie melodie. Ik heb het gearrangeerd voor eenvoudig fluitkwintet. De melodie is verdeeld over de vijf partijen zodat elke speler een deel van de melodie en begeleiding speelt.

Easy

 253 Tomorrow Shall Be My Dancing Day

Officially this is a Christmas Carol, but the melody is so beautiful that you can play it all year round. Practicing flutter tongue is helpful for support and awareness of tension in the throat. Make the movement of the flutter tongue very small. Note the intonation. Playing flutter tongue for long periods of time can be challenging. Keep enough support and make sure the airspeed is high enough for the tones.

Officieel is dit een Christmas Carol, maar de melodie is zo mooi dat je hem het hele jaar door kunt spelen. Het oefenen van flutter tongue is nuttig voor ademsteun en het maakt je bewust van eventuele spanning in de keel. Maak de beweging van de flutter tongue heel klein. Let op de intonatie. Het langdurig spelen van flutter tongue kan een uitdaging zijn. Houd voldoende steun en zorg dat de luchtsnelheid hoog genoeg is voor de tonen.

Easy

 252 El Vito

This song is fun to play with four flutes. The fourth part works very well on the bass flute. Parts 2 and 3 should be played with wind sounds without the traditional flute sound. Play energetically and lightly. Part one has to play flutter tongue every now and then.

Dit stuk is leuk om met vier fluiten te spelen. De vierde partij werkt heel goed op de basfluit. Partij 2 en 3 moeten worden gespeeld met wind sounds zonder de traditionele fluitklank. Speel energiek en licht. Partij 1 moet af en toe flutter tongue spelen.

Easy

 239 Hugot – Melody No. 12

Tension and relaxation are very important in music. This simple melody by Hugot is great for practicing tension and relaxation in music. Flutter tongue was added to tones that give tension. Feel free to add more if you feel like it.

Spanning en ontspanning zijn erg belangrijk in muziek. Deze eenvoudige melodie van Hugot is geweldig voor het oefenen van spanning en ontspanning in muziek. Fluttertongue werd toegevoegd aan tonen die spanning geven. Voel je vrij om meer toe te voegen als dat goed voelt.

Easy

 237 Fun with ‘Words’

In this exercise we have fun not only with words, but also with extended techniques. Throughout the exercise we play only one motif of three/four measures in different ways. If you like create your own variation!

In deze oefening hebben we niet alleen plezier met woorden, maar ook met moderne speeltechnieken. Tijdens de oefening spelen we slechts één motief van drie/vier maten op verschillende manieren. Als je wilt, maak dan ook je eigen variatie!

Easy/Medium

 228 Devienne – Duet No. 5 – Allegro

Devienne wrote numerous duets. This is one of them. I added flutter tongue to some of the notes. Flutter tongue is useful for working on support and for becoming aware of tension in the throat. Make the movement of the flutter tongue very small to prevent the intonation from rising.

Devienne schreef talrijke duetten. Dit is er een van. Bij sommige noten heb ik flutter tongue toegevoegd. Het oefenen van fluttertong is goed om aan ademsteun te werken en om eventuele spanning in de keel beter te voelen. Maak de beweging van de tong heel klein om te voorkomen dat de intonatie stijgt.

Easy

 224 Fun with ‘Green, Green Grass’

This warm up exercise adds simple exercises to warm up properly before starting your day. The wind sounds make your embouchure flexible, pizzicato is a good way to strengthen your tongue, tone bending to find the right angle and flutter tongue for awareness of tension and support.

Deze warming-upoefening bevat eenvoudige oefeningen om goed op te warmen voordat je aan je dag begint. De wind sounds maken je embouchure flexibel, pizzicato is een goede manier om je tong te versterken, toonbuigingen om de juiste blaashoek te vinden en flutter tongue voor bewustzijn van spanning en ademsteun.