Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy

 293 Fun with ‘Good To Be’

In this exercise, we focus on harmonics. With each note, we increase the tension of the abdominal muscles and breath support a bit by playing a crescendo on the low note. Try to minimize movement in your embouchure and reach the next note by providing more support. Also, use vowels when playing the harmonics.

In deze oefening besteden we aandacht aan Harmonics. Bij letter stimuleren we de buikspieren en ademsteun door een crescendo te maken op de lage noot. Probeer je embouchure zo min mogelijk te bewegen en bereik de volgende noot door meer steun te geven. Gebruik bij het spelen van de harmonics ook vocalen.

Easy

 286 London Bridge Is Falling Down

It’s nice to use simple melodies to practice harmonics. Harmonics are good for strengthening breath support and increasing air speed. It will definitely improve your sound.

Het is fijn om eenvoudige melodieën te gebruiken om harmonics te oefenen. Harmonics zijn goed voor het versterken van de ademsteun en het verhogen van de luchtsnelheid. Het zal je klank zeker ten goede komen.

Easy/Medium

 275 de Pijper – Harmonics Duet

I was improvising when the idea for this duet appeared. It’s fun to improvise with just two notes and then build a melody. Playing the correct harmonics becomes easier if you use vowels as described in the Flute Colors book.

Ik was aan het improviseren toen het idee voor dit duet ontstond. Het is leuk om met slechts twee noten te improviseren en dan een melodie op te bouwen. Het spelen van de juiste harmonics wordt gemakkelijker als je klinkers gebruikt zoals beschreven in het Flute Colors-boek.

Easy/Medium

 262 God Save The Queen

This is the national anthem of Great Britain. We’re not sure who wrote this song. On the internet John Bull, Henry Purcell are mentioned as possible composers, but also Händel. We’ll probably never know for sure. At the coronation of King Charles, we should probably sing “God Save The King” again.

Dit is het volkslied van Groot-Britanië. We weten niet zeker wie dit lied heeft geschreven. Op internet worden John Bull, Henry Purcell als mogelijke componisten genoemd, maar ook Händel. We zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten. Na de kroning van King Charles zingen we weer “God Save The King”.

Medium

 250 Lavender’s Blue

Harmonics are used by many teachers to help the student strengthen the embouchure and increase support. Start by playing the melody first so that you get to know it. Then work on the variation with the harmonics. It is possible to play this piece with or without the accompaniment of two other players.

Harmonics worden door veel docenten gebruikt om de leerling te helpen het embouchure te versterken en de ademsteun te vergroten. Begin eerst met het spelen van de melodie zodat je deze leert kennen. Werk dan aan de variatie met de harmonics. Het is mogelijk om dit stuk met of zonder begeleiding van twee andere spelers te spelen.

Easy

 245 Winter Ade

We’re not saying goodbye to winter just yet, but we can use this melody to practice harmonicsand ghost harmonics. Work on the harmonics first to improve suppport and airspeed, then use the ghost harmonics to relax the embouchure.

We nemen nog geen afscheid van de winter, maar we kunnen deze melodie wel gebruiken om harmonics en ghost harmonics te oefenen. Werk eerst aan de harmonics om de ademsteun en luchtsnelheid te verbeteren. Werk daarna aan de ghost harmonics om het embouchure te ontspannen.

Easy/Medium

 236 Vivaldi – Aria di Giga

As a child I played this piece on the recorder and it always made me smile. I am happy to add it to the Flute Colors collection. The harmonics in the second part of the piece are meant to open up your sound while increasing sustain. You can omit the harmonics when you play this piece in a concert.

Als kind speelde ik dit stuk op de blokfluit en ik werd er altijd heel vrolijk van. Ik ben blij om het toe te voegen aan de Flute Colors collectie. De harmonics in het tweede deel van het stuk zijn bedoeld om je klank te openen en tegelijkertijd de ademsteun te vergroten. Je kunt de harmonics weglaten als je dit stuk speelt tijdens een concert.

Easy

 233 Fun with ‘Solo Para Ti’

Let’s hold onto the memory of summer a little longer with this catchy song. This time three techniques to work on the support: jetwhistle, tongue stops and harmonics and two techniques to work on the embouchure: harmonics and wind sounds.

Laten we de herinnering aan de zomer nog even vasthouden met dit aanstekelijke nummer. Deze keer drie technieken om aan de ademsteun te werken: jetwhistle, tongstops en harmonics en twee technieken om aan het embouchure te werken: harmonics en wins sounds.

Easy/Medium

 232 De Fesch – Rondo

Willem de Fesch was a Dutch composer. He wrote this very nice duet for two flutes. The harmonics added in this piece are not meant to be played during a performance, just to work on sound. Use this version as a practice piece, then play the original version without the harmonics.

Willem de Fesch was een Nederlandse componist. Hij schreef dit mooie duet voor twee fluiten. De harmonics die in dit stuk zijn toegevoegd, zijn niet bedoeld om tijdens een uitvoering te worden gespeeld, alleen om aan klank te werken. Gebruik deze versie als oefenstuk en speel dan de originele versie zonder de harmonics.

Easy/Medium

 225 Fun with ‘I Ain’t Worried’

Working on multiphonics is useful for many things. Become aware of the space in your mouth, air pressure, auditory skills. To work on finger movements a bit I’ve added key clicks with and without flute sound and to work on supporting I added harmonics. Relax and practise with an open mind.

Werken aan multiphonics is voor veel dingen nuttig. Word je bewust van de ruimte in je mond, luchtdruk, auditieve vaardigheden. Om wat aan vingerbewegingen te werken heb ik key clicks met en zonder fluitklank toegevoegd en om aan de ademsteun te werken heb ik harmonics toegevoegd. Ontspan en oefen met een open mind.