Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy

 305 Flöte Aktuell: Fun with ‘Strangers’

This is the first Flute Colors exercise written for the Magazine ‘Flöte Aktuell’. The exercise includes tone bending, wind sounds and key clicks.

Dit is het eerste Flute Colors arrangement voor het tijdschrift Flöte Aktuell. In de oefening komen tone bending, wind sounds en key klicks voor.

Easy/Medium

 291 Van Eyck – Sarabanda

Key clicks may seem easy, but if you approach them with great precision, they can provide a necessary challenge. In this piece, the difficulty level increases. The melody includes key clicks without sound, only the sound of the keys. In modo 2, the first beat of each measure is emphasized with a key click, and in modo 3, some runs receive an additional challenge.

Key clicks lijken makkelijk, maar als je heel precies aan de slag gaat kunnen ze voor de nodige uitdaging zorgen. In dit stuk bouwt de moeilijkheid op. In de melodie worden key clicks gevraagd zonder klank, alleen het geluid van de kleppen. In modo 2 wordt de eerste tel van iedere maat benadrukt met een key click en in modo 3 krijgen sommige loopjes een extra uitdaging.

Easy/Medium

 277 Fun with ‘Greedy’

Key clicks and pizzicato (slap tongue) are good techniques to work on precise finger movement, possibly with tongue articulation. Because of the speed of the exercise, it’s better use tongue pizzicato for this exercise. The exercise is too fast for lip pizzicato.

Key clicks en pizzicato (slap tongue) zijn goede technieken om te werken aan een precieze vingerbeweging eventueel met tongaanzet. Vanwege de snelheid is het goed om voor deze oefening tong pizzicato te oefenen. Voor lippizzicato gaat deze oefening te snel.

Easy/Medium

 269 Fun with ‘Whistle’

This song is one of the summer hits of 2023 and is called whistle. The catchy melody will indeed make you whistle. This warm-up is mainly aimed at articulation and support. You can improvise and play key clicks instead of pizzicato and vice versa.

Dit nummer is een van de zomerhits van 2023 en heet whistle. De aanstekelijke melodie laat je inderdaad fluiten. Deze warming-up is vooral gericht op articulatie en ademsteun. Je kunt improviseren en key clicks spelen in plaats van pizzicato en vice versa.

Easy/Medium

 266 Händel – Bourrée

At first glance, key clicks seem very simple. But if we use them to improve coordination between support, tongue and fingers, they can be very strict teachers. Practice slowly at first and try to pick up the pace when you are ready.

Op het eerste gezicht lijken key clicks heel eenvoudig. Maar als we ze gebruiken om de coördinatie tussen ademsteun, tong en vingers te verbeteren, kunnen ze heel strenge leraren zijn. Oefen eerst langzaam en probeer het tempo op te voeren wanneer je er klaar voor bent.

Easy/Medium

 265 Fun with ‘Substitution’

Substitution is a song by Purple Disco Machine. In this exercise we can work on precise finger movements, embouchure control, intonation and sound. Only three chords are used in this song: Cm – Ab – Bb. Feel free to improvise with these chords and vary the exercise.

Substitution is een nummer van Purple Disco Machine. In deze oefening kun je werken aan precieze vingerbewegingen, controle over het embouchure, intonatie en klank. In dit nummer worden slechts drie akkoorden gebruikt: Cm – Ab – Bb. Improviseer gerust met deze akkoorden en voel je vrij om de oefening te variëren.

Easy

 249 Fun with ‘Celestial’

This exercise starts with notes to play in the traditional way. Then tone bending, wind sounds and tongue stops are added. Tone bending and wind sounds are helpful to find the right embouchure and improve the sound, tongue stops help you improve the movement of the tongue in combination with the abdomen.

Deze oefening begint met noten om op de traditionele manier te spelen. Vervolgens zijn tone bending, wind sounds en tongue stops toegevoegd. Tone bending en wind sounds helpen om het juiste embouchure te vinden en de klank te verbeteren, tongue stops helpen je om de beweging van de tong in combinatie met de buik te verbeteren.

Easy/Medium

 246 Fun with ‘I’m Good’

Covering the mouthpiece while playing has an interesting effect on the sound. The tone sounds a seventh lower. In this exercise, we cover not only the mouthpiece for playing tongue stops, but also for playing key clicks.

Het bedekken van het mondstuk tijdens het spelen heeft een interessant effect op het geluid. De toon klinkt een septiem lager. In deze oefening bedekken we niet alleen het mondstuk voor het spelen van tongstops, maar ook tijdens het spelen van key clicks.

Easy

 242 Still, Still, Still

Playing key clicks is interesting to practice precise finger movement. You can use any finger of the fingering to play the key click or all fingers of the fingering. As a variation it is also possible to play key clicks with sound or pizzicato/slaptongue.

Het spelen van key clicks is interessant om precieze vingerbewegingen te oefenen. Je kunt elke vinger van de greep gebruiken om de key clicks te spelen of alle vingers van de greep. Als variatie is het ook mogelijk key clicks met klank of pizzicato/slaptongue te spelen.

Easy/Medium

 234 Popp – Study e minor

A study is designed to work on a specific part of flute playing. This particular study focuses on staccato playing and thus the movement of the tongue in combination with air and support. Practice legato first to keep the airflow going, then practice key clicks for precise finger movement, then practice pizzicato to strengthen finger and tongue coordination, and finally play staccato as written.

Een etude is ontworpen om te werken aan een specifiek onderdeel van het fluitspel. Deze specifieke studie richt zich op staccato spelen en dus de beweging van de tong in combinatie met lucht en ademsteun. Oefen eerst legato om de luchtstroom gaande te houden, oefen dan key clicks voor nauwkeurige vingerbewegingen, oefen dan pizzicato om de vinger- en tongcoördinatie te versterken, en speel ten slotte staccato zoals genoteerd.