Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium

 311 Andersen – Study 3, Op. 37

Joachim Andersen was said to be a strict teacher for his students. He wrote many interesting studies at different levels. Always know what you want to learn from a study before you start doing it. In this Flute Colors version you can work on support, articulation and coordination. Practice this version alongside the original version.

Joachim Andersen zou een strenge leraar zijn geweest voor zijn leerlingen. Hij schreef veel interessante études op verschillende niveaus. Weet altijd wat je wilt leren van een étude voordat je eraan begint. In deze Flute Colors-versie kun je werken aan steun, articulatie en coördinatie. Oefen deze versie naast de originele versie.

Easy

 304 Corrette – Menuet I & II

Pizzicato is also called slap tongue. You can play pizzicato with the lips or with the tongue. In this exercise it is advisable to use tongue pizzicato, because the notes must be played in rapid succession. A good exercise for the tongue and therefore also for articulation.

Pizzicato wordt ook wel slap tongue genoemd. Je kunt pizzicato met de lippen spelen of met de tong. In deze oefening is het aan te raden om tongpizzicato te gebruiken, omdat de noten snel achter elkaar gespeeld moeten. Een goede oefening voor de tong en dus ook voor de articulatie.

Easy

 301 Fun with ‘I Don’t Wanna Know’

An exercise for flexibility, tone and articulation. Pitch bends provide flexibility and help you find the best blowing angle. Tongue stops and pizzicato/slap tongue are intensive exercises for the tongue and ensure even better tongue movement and therefore better articulation.

Een oefening voor flexibiliteit, toon en articulatie. Toonbuigingen zorgen voor flexibiliteit en helpen bij het blijven vinden van de beste blaashoek. Tongue stops en pizzicato/slap tongue zijn intensieve oefeningen voor de tong en zorgen voor een nog betere tongbeweging en dus ook een betere articulatie.

Easy/Medium

 298 Krieger – Bourrée

In this piece, you can play the repetitions with pizzicato/slap tongue. A cool exercise for your tongue and ultimately for your articulation as well. If you play the E5 and F5 as pizzicato notes, they sound an octave lower. But if you lift the index finger of your left hand from the key while playing these notes, it seems like they still sound an octave higher.

In dit stuk kun je de herhalingen spelen met pizzicato/slap tongue. Een coole oefening voor je tong en uiteindelijk ook voor je articulatie. Als je de E2 en F2 speelt als pizzicato-noten, klinken ze een octaaf lager. Maar als je bij deze noten de wijsvinger van je linkerhand van de klep afhaalt, lijkt het alsof ze toch nog een octaaf hoger klinken.

Easy/Medium

 284 Bartók – Trei crai de la Râsârit

Bartók wrote a whole series of Romanian Christmas Carols. Two of those pieces are already in the Flute Colors collection. Now, a third one is being added. Once again, it’s for flute choir. The added technique is pizzicato. It’s a beautiful challenge to get all the parts in sync with the pizzicato notes.

Bartòk schreef een hele serie met Roemeense Kerst Carols. Twee van die stukken zitten al in de Flute Colors collectie. Nu komt er een derde bij. Ook deze keer weer voor flute choir. De techniek toegevoegd is pizzicato. Een mooie uitdaging om de pizzicato noten met alle partijen gelijk te krijgen.

Easy

 281 Fun with ‘Santa Tell Me’

This song has a catchy bass part that we can play along with using pizzicato sound. It’s a good exercise for the tongue and your sense of rhythm. Flutter tongue helps to improve breath support and to discover any tension in your throat. Don’t make the movement of the flutter tongue too big.

Dit lied heeft een aanstekelijke baspartij die wij heel goed mee kunnen spelen met pizzicato geluid. Een goede training voor de tong en je ritmegevoel. Flutter tongue helpt met het vergroten van de ademsteun en helpt je eventuele spanning in je keel te ontdekken. Maak de beweging van de flutter tongue niet te groot.

Easy/Medium

 277 Fun with ‘Greedy’

Key clicks and pizzicato (slap tongue) are good techniques to work on precise finger movement, possibly with tongue articulation. Because of the speed of the exercise, it’s better use tongue pizzicato for this exercise. The exercise is too fast for lip pizzicato.

Key clicks en pizzicato (slap tongue) zijn goede technieken om te werken aan een precieze vingerbeweging eventueel met tongaanzet. Vanwege de snelheid is het goed om voor deze oefening tong pizzicato te oefenen. Voor lippizzicato gaat deze oefening te snel.

Easy/Medium

 276 Vivaldi – Adagio Molto from ‘Autumn’

The atmosphere of this slow movement of Vivaldi’s Autumn is so beautiful and peaceful. When I was looking for a technique that wouldn’t harm this atmosphere, there was only one option: wind tones. The chords of the harpsichord are played pizzicato by the first flute. This piece is a good breath control exercise.

De sfeer van dit langzame deel van Vivaldi’s Autumn is zo mooi en vredig. Toen ik op zoek was naar een techniek die deze sfeer niet zou schaden, was er maar één optie: windtonen. De akkoorden van het klavecimbel worden pizzicato gespeeld door de eerste fluit. Dit stuk is perfect om een goede controle over de ademhaling te trainen.

Easy/Medium

 269 Fun with ‘Whistle’

This song is one of the summer hits of 2023 and is called whistle. The catchy melody will indeed make you whistle. This warm-up is mainly aimed at articulation and support. You can improvise and play key clicks instead of pizzicato and vice versa.

Dit nummer is een van de zomerhits van 2023 en heet whistle. De aanstekelijke melodie laat je inderdaad fluiten. Deze warming-up is vooral gericht op articulatie en ademsteun. Je kunt improviseren en key clicks spelen in plaats van pizzicato en vice versa.

Easy/Medium

 260 Fun with ‘Call It Love’

Practicing pizzicato is helpful for strengthening the tongue. This exercise starts out easy, but gradually becomes more challenging. And when you’re done with the exercise, you can do it all over again!

Het oefenen van pizzicato is nuttig voor het versterken van de tong. Deze oefening begint eenvoudig, maar wordt geleidelijk uitdagender. En als je klaar bent met de oefening, kun je de oefening nog een keer spelen!