Logo Flute Colors Extended techniques for flute

Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy/Medium

 262 God Save The Queen

This is the national anthem of Great Britain. We’re not sure who wrote this song. On the internet John Bull, Henry Purcell are mentioned as possible composers, but also Händel. We’ll probably never know for sure. At the coronation of King Charles, we should probably sing “God Save The King” again.

Dit is het volkslied van Groot-Britanië. We weten niet zeker wie dit lied heeft geschreven. Op internet worden John Bull, Henry Purcell als mogelijke componisten genoemd, maar ook Händel. We zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten. Na de kroning van King Charles zingen we weer “God Save The King”.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Medium

 250 Lavender’s Blue

Harmonics are used by many teachers to help the student strengthen the embouchure and increase support. Start by playing the melody first so that you get to know it. Then work on the variation with the harmonics. It is possible to play this piece with or without the accompaniment of two other players.

Harmonics worden door veel docenten gebruikt om de leerling te helpen het embouchure te versterken en de ademsteun te vergroten. Begin eerst met het spelen van de melodie zodat je deze leert kennen. Werk dan aan de variatie met de harmonics. Het is mogelijk om dit stuk met of zonder begeleiding van twee andere spelers te spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 245 Winter Ade

We’re not saying goodbye to winter just yet, but we can use this melody to practice harmonicsand ghost harmonics. Work on the harmonics first to improve suppport and airspeed, then use the ghost harmonics to relax the embouchure.

We nemen nog geen afscheid van de winter, maar we kunnen deze melodie wel gebruiken om harmonics en ghost harmonics te oefenen. Werk eerst aan de harmonics om de ademsteun en luchtsnelheid te verbeteren. Werk daarna aan de ghost harmonics om het embouchure te ontspannen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 236 Vivaldi – Aria di Giga

As a child I played this piece on the recorder and it always made me smile. I am happy to add it to the Flute Colors collection. The harmonics in the second part of the piece are meant to open up your sound while increasing sustain. You can omit the harmonics when you play this piece in a concert.

Als kind speelde ik dit stuk op de blokfluit en ik werd er altijd heel vrolijk van. Ik ben blij om het toe te voegen aan de Flute Colors collectie. De harmonics in het tweede deel van het stuk zijn bedoeld om je klank te openen en tegelijkertijd de ademsteun te vergroten. Je kunt de harmonics weglaten als je dit stuk speelt tijdens een concert.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 233 Fun with ‘Solo Para Ti’

Let’s hold onto the memory of summer a little longer with this catchy song. This time three techniques to work on the support: jetwhistle, tongue stops and harmonics and two techniques to work on the embouchure: harmonics and wind sounds.

Laten we de herinnering aan de zomer nog even vasthouden met dit aanstekelijke nummer. Deze keer drie technieken om aan de ademsteun te werken: jetwhistle, tongstops en harmonics en twee technieken om aan het embouchure te werken: harmonics en wins sounds.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 232 De Fesch – Rondo

Willem de Fesch was a Dutch composer. He wrote this very nice duet for two flutes. The harmonics added in this piece are not meant to be played during a performance, just to work on sound. Use this version as a practice piece, then play the original version without the harmonics.

Willem de Fesch was een Nederlandse componist. Hij schreef dit mooie duet voor twee fluiten. De harmonics die in dit stuk zijn toegevoegd, zijn niet bedoeld om tijdens een uitvoering te worden gespeeld, alleen om aan klank te werken. Gebruik deze versie als oefenstuk en speel dan de originele versie zonder de harmonics.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 225 Fun with ‘I Ain’t Worried’

Working on multiphonics is useful for many things. Become aware of the space in your mouth, air pressure, auditory skills. To work on finger movements a bit I’ve added key clicks with and without flute sound and to work on supporting I added harmonics. Relax and practise with an open mind.

Werken aan multiphonics is voor veel dingen nuttig. Word je bewust van de ruimte in je mond, luchtdruk, auditieve vaardigheden. Om wat aan vingerbewegingen te werken heb ik key clicks met en zonder fluitklank toegevoegd en om aan de ademsteun te werken heb ik harmonics toegevoegd. Ontspan en oefen met een open mind.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 214 Burgmüller – Ave Maria

The C# is a tricky note on the flute. Often the intonation is much too high and the color is completely different. Practicing C# with harmonics is a useful way to work on intonation and color. In this arrangement, the C# sometimes should be played as harmonic and sometimes with normal fingering. Compare both versions and try to get the C# intonation with regular fingers the same as the one played as a harmonic.

De Cis is een lastige noot op de fluit. Vaak is de intonatie veel te hoog en is de kleur totaal anders. Het oefenen van de Cis met harmonics is een effectieve manier om aan intonatie en kleur te werken. In dit arrangement moet de Cis soms als harmonic en soms met normale greep worden gespeeld. Vergelijk beide versies en probeer de intonatie van de Cis met de gewone greep hetzelfde te krijgen als Cis die als harmonic wordt gespeeld.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy/Medium

 212 Fun with ‘Sunshine’

In this warm-up, I used one pattern to be played with key clicks. The pattern is the same for the entire piece. I made it more challenging by adding harmonics based on this pattern. The second part is easier if the first part is too fast. It is also possible to play both parts with multiple playes as a duet.

In deze warming-up heb ik één patroon gebruikt dat met key clicks gespeeld moet worden. Het patroon is hetzelfde voor het hele stuk. Ik heb het uitdagender gemaakt door harmonics toe te voegen op basis van dit patroon. De tweede partij is makkelijker voor als de eerste partij te snel is. Het is ook mogelijk om beide partijen als duet te spelen.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

Easy

 208 Fun with ‘Hold On’

This time a warming-up focused on articulation and support. Practicing pizzicato will help improve the tongue movement and tongue stops activate the support. To have a bit of a combination with sound I added harmonics. Use vowels to make them sound warm and round.

Deze keer een warming-up gericht op articulatie en steun. Het oefenen van pizzicato zal de tongbeweging helpen verbeteren en tongstops activeren de ademsteun. Om een beetje een combinatie met geluid te hebben heb ik harmonics toegevoegd. Gebruik vocalen om ze warm en rond te laten klinken.

Try Flute Color's sheet music! Fill in your name and email address and download one piece for free.

No worries: you're email address is safe with us. We don't like spam either.

SPONSORED BY: