Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy

 281 Fun with ‘Santa Tell Me’

This song has a catchy bass part that we can play along with using pizzicato sound. It’s a good exercise for the tongue and your sense of rhythm. Flutter tongue helps to improve breath support and to discover any tension in your throat. Don’t make the movement of the flutter tongue too big.

Dit lied heeft een aanstekelijke baspartij die wij heel goed mee kunnen spelen met pizzicato geluid. Een goede training voor de tong en je ritmegevoel. Flutter tongue helpt met het vergroten van de ademsteun en helpt je eventuele spanning in je keel te ontdekken. Maak de beweging van de flutter tongue niet te groot.

Easy/Medium

 277 Fun with ‘Greedy’

Key clicks and pizzicato (slap tongue) are good techniques to work on precise finger movement, possibly with tongue articulation. Because of the speed of the exercise, it’s better use tongue pizzicato for this exercise. The exercise is too fast for lip pizzicato.

Key clicks en pizzicato (slap tongue) zijn goede technieken om te werken aan een precieze vingerbeweging eventueel met tongaanzet. Vanwege de snelheid is het goed om voor deze oefening tong pizzicato te oefenen. Voor lippizzicato gaat deze oefening te snel.

Easy/Medium

 266 Händel – Bourrée

At first glance, key clicks seem very simple. But if we use them to improve coordination between support, tongue and fingers, they can be very strict teachers. Practice slowly at first and try to pick up the pace when you are ready.

Op het eerste gezicht lijken key clicks heel eenvoudig. Maar als we ze gebruiken om de coördinatie tussen ademsteun, tong en vingers te verbeteren, kunnen ze heel strenge leraren zijn. Oefen eerst langzaam en probeer het tempo op te voeren wanneer je er klaar voor bent.

Easy/Medium

 260 Fun with ‘Call It Love’

Practicing pizzicato is helpful for strengthening the tongue. This exercise starts out easy, but gradually becomes more challenging. And when you’re done with the exercise, you can do it all over again!

Het oefenen van pizzicato is nuttig voor het versterken van de tong. Deze oefening begint eenvoudig, maar wordt geleidelijk uitdagender. En als je klaar bent met de oefening, kun je de oefening nog een keer spelen!

Easy/Medium

 256 Vivaldi – Largo from ‘Winter’

This is such a beautiful tune and it’s perfect to use as a warm up exercise. But not in this case. The bibligliando trills copy the effect of a trill. The pizzicato imitates the pizzicato playing on the violin. And the wind sounds make everything melt together.

Deze mooie melodie is perfect om te gebruiken als warming-upoefening. Maar niet in dit geval. De bibligliando trillers kopiëren het effect van een triller. De pizzicato imiteert het pizzicatospel op de viool. En door de wind sounds smelt alles samen.

Medium

 248 Drive the Cold Winter

Alternating the traditional way of playing with, for example, playing pizzicato is a magical feeling. It feels like you’re playing two parts at the same time on your own. Very, very good for flexibility.

De traditionele manier van spelen afwisselen met bijvoorbeeld het spelen van pizzicato is een magisch gevoel. Het voelt alsof je in je eentje twee partijen tegelijk speelt. Heel, heel goed voor flexibiliteit.

Easy/Medium

 246 Fun with ‘I’m Good’

Covering the mouthpiece while playing has an interesting effect on the sound. The tone sounds a seventh lower. In this exercise, we cover not only the mouthpiece for playing tongue stops, but also for playing key clicks.

Het bedekken van het mondstuk tijdens het spelen heeft een interessant effect op het geluid. De toon klinkt een septiem lager. In deze oefening bedekken we niet alleen het mondstuk voor het spelen van tongstops, maar ook tijdens het spelen van key clicks.

Easy/Medium

 234 Popp – Study e minor

A study is designed to work on a specific part of flute playing. This particular study focuses on staccato playing and thus the movement of the tongue in combination with air and support. Practice legato first to keep the airflow going, then practice key clicks for precise finger movement, then practice pizzicato to strengthen finger and tongue coordination, and finally play staccato as written.

Een etude is ontworpen om te werken aan een specifiek onderdeel van het fluitspel. Deze specifieke studie richt zich op staccato spelen en dus de beweging van de tong in combinatie met lucht en ademsteun. Oefen eerst legato om de luchtstroom gaande te houden, oefen dan key clicks voor nauwkeurige vingerbewegingen, oefen dan pizzicato om de vinger- en tongcoördinatie te versterken, en speel ten slotte staccato zoals genoteerd.

Easy/Medium

 230 Andersen – Study No. 4, Op. 41

Studies are designed to work on a specific aspect of playing. I’ve added pizzicato to this exercise so you can learn even more from Andersen’s study. The repeated notes should be played pizzicato for coordination between fingers and abdomen. Practice the Flute Colors version alongside the original version and be aware of the Let’s play! difference.

Studies zijn ontworpen om te werken aan een specifiek aspect van spelen. Ik heb pizzicato aan deze oefening toegevoegd, zodat je nog meer kunt leren van Andersens studie. De repeterende noten moeten pizzicato worden gespeeld voor de coördinatie tussen vingers en buik. Oefen de Flute Colors-versie naast de originele versie en let op Let’s play! het verschil.

Easy/Medium

 217 Gariboldi – Study No. 21

It is very interesting to work on pieces and studies from different angles. While practicing pizzicato you are practicing the movement of the tongue combined with support and that will really help your staccato playing.

Het is heel interessant om vanuit verschillende invalshoeken aan stukken en studies te werken. Tijdens het oefenen van pizzicato oefen je de beweging van de tong gecombineerd met ademsteun en dat zal je staccatospel duidelijk verbeteren.