Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium/Difficult

 295 Tulou – Duet No. 25

Tulou was an important flutist in his time. He wrote a flute method for his students that provided a solid foundation. We now use one of the duets from this method to practice singing and playing. It’s a beautiful challenge that Tulou probably hadn’t even thought of himself.

Tulou was een belangrijke fluitist in zijn tijd. Hij schreef een fluitmethode voor zijn studenten die zorgde voor een stevige basis. Een van de duetten uit deze methode gebruiken we nu om het zingen en spelen te oefenen. Een mooie uitdaging die Tulou zelf waarschijnlijk nog niet bedacht had.

Medium/Difficult

 271 Come, Follow Me!

Singing and playing is good for your sound. It relaxes the throat and makes you aware of the space in your mouth and throat. In addition, if you like a challenge, try singing and playing this melody as a round. Start slowly and you’ll see it’s easier than it sounds.

Zingen en spelen is goed voor je klank. Het ontspant de keel en maakt je bewust van de ruimte in je mond en keel. Als je daarnaast van een uitdaging houdt, probeer dan eens deze melodie als een canon te zingen en te spelen. Begin langzaam en je zult zien dat het makkelijker is dan je misschien denkt.

Difficult

 231 Mozart – March of the Priests

This piece from Mozart’s Zauberflöte is beautiful and peaceful. It is perfect for practicing singing and playing. A real challenge for coordination. If you want more of a challenge, sing the high part and play the low part. If you want less of a challenge, sing and play the first part simultaneously.

Dit stuk uit de Zauberflöte van Mozart is mooi en vredig. Het is perfect voor het oefenen van zingen en spelen. Een echte uitdaging voor coördinatie. Als je meer uitdaging wilt, zing dan de eerste partij en speel de lage partij. Als je minder uitdaging wilt, zing en speel dan de eerste partij unisono.

Medium/Difficult

 221 When A Weary Task

It is always a lot of fun to work on singing and playing. Not only the sound benefits of practicing this technique, it is also a real challenge for coordination.

Het is altijd erg leuk om aan zingen en spelen. Het is niet alleen goed voor het verbeteren van je klank, het is ook een echte uitdaging voor de coördinatie.

Easy/Medium

 212 Fun with ‘Sunshine’

In this warm-up, I used one pattern to be played with key clicks. The pattern is the same for the entire piece. I made it more challenging by adding harmonics based on this pattern. The second part is easier if the first part is too fast. It is also possible to play both parts with multiple playes as a duet.

In deze warming-up heb ik één patroon gebruikt dat met key clicks gespeeld moet worden. Het patroon is hetzelfde voor het hele stuk. Ik heb het uitdagender gemaakt door harmonics toe te voegen op basis van dit patroon. De tweede partij is makkelijker voor als de eerste partij te snel is. Het is ook mogelijk om beide partijen als duet te spelen.

Medium/Difficult

 211 Corelli – Sarabande

Singing and playing is good for many things. It helps us open up our sound and improves support. In this exercise we have to sing a very different part than we have to play. So this is also an exercise in coordination.

Zingen en spelen is goed voor veel dingen. Het helpt ons om de klank te openen en de ademsteun te verbeteren. In deze oefening moeten we een heel andere partij zingen dan we moeten spelen. Dit is dus ook een oefening in coördinatie.

Easy

 208 Fun with ‘Hold On’

This time a warming-up focused on articulation and support. Practicing pizzicato will help improve the tongue movement and tongue stops activate the support. To have a bit of a combination with sound I added harmonics. Use vowels to make them sound warm and round.

Deze keer een warming-up gericht op articulatie en steun. Het oefenen van pizzicato zal de tongbeweging helpen verbeteren en tongstops activeren de ademsteun. Om een beetje een combinatie met geluid te hebben heb ik harmonics toegevoegd. Gebruik vocalen om ze warm en rond te laten klinken.

Medium

 206 Grieg – Solveig’s Song

The pieces of Peer Gynt have these beautiful soft chords. They are perfect for us flutists to practice whispertones. Whispertones work best when the embouchure is relaxed but focused. A perfect exercise for relaxing the embouchure and for breath control.

De stukken van Peer Gynt hebben prachtige zachte akkoorden. Ze zijn perfect voor ons fluitisten om whispertones te oefenen. Whispertones werken het beste wanneer het embouchure ontspannen maar gefocust is. Een perfecte oefening voor het ontspannen van het embouchure en voor controle over de luchtstroom.

Medium/Difficult

 196 Delavigne – Les Giroflées

Singing and playing is a fascinating technique. It feels magical to play and sing two lines at once once you get the hang of it. So don’t give up and keep working on both lines. Before you know it, you’ll be performing a duet on your own.

Zingen en spelen is een fascinerende techniek. Het voelt magisch om twee regels tegelijk te spelen en te zingen als je het eenmaal onder de knie hebt. Dus geef niet op en blijf aan beide partijen werken. Voor je het weet speel je in je eentje een duet.

Medium/Difficult

 189 Polly Wolly Doodle

At first glance this seems like a simple melody, but when you start playing this game, a big challenge comes your way. This exercise is most fun with four or more players. Each player chooses a technique and notehead and plays when the note is written. The goal is to get the melody flowing smoothly while all players play one note.

Op het eerste gezicht lijkt dit een simpele melodie, maar wanneer je dit spel begint te spelen, komt er een grote uitdaging op je pad. Deze oefening is het leukst met vier of meer spelers. Elke speler kiest een techniek en een nootkop en speelt wanneer de noot is geschreven. Het doel is om de melodie soepel te laten stromen terwijl alle spelers om de beurt één noot spelen.