Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium/Difficult

 259 The Robin

This time the bird doesn’t sing, but we do. Adding your voice to your flute playing is an interesting feeling. Suddenly everything you are used to changed. Not only good for coordination, but also for developing sound.

Deze keer zingt de vogel niet, maar wij wel. Je stem toevoegen aan je fluitspel is een interessant gevoel. Plots veranderde alles wat je gewend was. Niet alleen goed voor de coördinatie, maar ook voor het ontwikkelen van klank.

Easy/Medium

 258 Spring’s Message

Making a simple melody challenging. I love it! Just like this melody. It’s easy at first glance, but playing bamboo tones with alternative fingerings makes it very challenging. Get familiar with the fingerings first, then have fun with the piece!

Een simpele melodie uitdagend maken. Ik hou ervan! Net als deze melodie. Op het eerste gezicht is het gemakkelijk, maar het spelen van bamboetonen met alternatieve grepen maakt het erg uitdagend. Raak eerst vertrouwd met de grepen en heb dan plezier met het stuk!

Easy

 254 Fun with ‘Shake It Off’

A good start to your daily flute study is this exercise on the pop song ‘Shake It Off’. By gradually moving from normal sound to wind sound, your embouchure is ready to go and very flexible. Combining the wind sounds with ‘Cha’ helps to increase support and tone bending is useful not only for intonation and embouchure, but also for finding the right angle.

Een goed begin van je dagelijkse fluitstudie is deze oefening op de popsong ‘Shake It Off’. Door geleidelijk van normaal geluid naar wind sound te gaan, is je embouchure klaar voor gebruik en zeer flexibel. Het combineren van de windgeluiden met ‘Cha’ helpt om de ademsteun te vergroten en tone bending is niet alleen nuttig voor intonatie en embouchure, maar ook voor het vinden van de juiste blaashoek.

Easy/Medium

 251 Pease Pudding Hot

This duet/quartet makes working on intonation very interesting. First play the first and second part together. Use tone bending to make it sound like only one flute is playing. Then add parts 3 and 4 to make it even more challenging.

Dit duet/kwartet maakt het werken aan intonatie erg interessant. Speel eerst de eerste en tweede partij samen. Gebruik tone bending om het te laten klinken alsof er maar één fluit speelt. Voeg dan partij 3 en 4 toe om het nog uitdagender te maken.

Medium

 247 CPE Bach – Polacca

Practicing tone bending is good for many things: flexibility, finding the right angle, and improving your intonation and aural skills. In this arrangement, we need to use the fingering of some notes to play the previous note.

Het oefenen van toonbuiging is goed voor veel dingen: flexibiliteit, het vinden van de juiste hoek en het verbeteren van je intonatie en auditieve vaardigheden. In dit arrangement moeten we de greep van sommige noten gebruiken om de vorige noot te spelen.

Medium/Difficult

 241 Fun with ‘It’s Me And You This Christmas’

Singing and playing and multiphonics are the techniques we can practice with this exercise. Both techniques invite you to work on coordination because we have to do two things at once. A challenge but well worth it!

Zingen en spelen en multiphonics zijn de technieken die we kunnen oefenen met deze oefening. Beide technieken dagen je uit te werken aan coördinatie omdat we twee dingen tegelijk moeten doen. Een uitdaging die zeker de moeite waard is!

Easy

 237 Fun with ‘Words’

In this exercise we have fun not only with words, but also with extended techniques. Throughout the exercise we play only one motif of three/four measures in different ways. If you like create your own variation!

In deze oefening hebben we niet alleen plezier met woorden, maar ook met moderne speeltechnieken. Tijdens de oefening spelen we slechts één motief van drie/vier maten op verschillende manieren. Als je wilt, maak dan ook je eigen variatie!

Difficult

 231 Mozart – March of the Priests

This piece from Mozart’s Zauberflöte is beautiful and peaceful. It is perfect for practicing singing and playing. A real challenge for coordination. If you want more of a challenge, sing the high part and play the low part. If you want less of a challenge, sing and play the first part simultaneously.

Dit stuk uit de Zauberflöte van Mozart is mooi en vredig. Het is perfect voor het oefenen van zingen en spelen. Een echte uitdaging voor coördinatie. Als je meer uitdaging wilt, zing dan de eerste partij en speel de lage partij. Als je minder uitdaging wilt, zing en speel dan de eerste partij unisono.

Medium

 229 Fun with ‘Late Night Talking’

With this exercise you can work on precise finger movements, intonation and coordination. Feel free to vary the exercise and improvise as much as you can. Singing and playing in particular can be a challenge. Have fun with it!

Met deze oefening kun je werken aan precieze vingerbewegingen, intonatie en coördinatie. Varieer gerust met de oefening en improviseer zoveel als je kunt. Vooral zingen en spelen kan een uitdaging zijn. Het belangrijkste is dat je plezier maakt!

Easy/Medium

 227 Oh, How Lovely Is The Evening

In the summer many evenings are wonderful. This round is perfect for practicing playing with alternative fingerings to play bamboo tones. Enjoy the soft, weak sounds of the bamboo tones. If there are three players, you can also play this piece as a round.

In de zomer zijn veel avonden vaak heerlijk. Deze canon is perfect om te oefenen met alternatieve grepen om bamboetonen te spelen. Geniet van het zachte, zwakke geluid van de bamboetonen. Als er drie spelers zijn, kun je dit stuk ook als canon spelen.