Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Easy

 305 Flöte Aktuell: Fun with ‘Strangers’

This is the first Flute Colors exercise written for the Magazine ‘Flöte Aktuell’. The exercise includes tone bending, wind sounds and key clicks.

Dit is het eerste Flute Colors arrangement voor het tijdschrift Flöte Aktuell. In de oefening komen tone bending, wind sounds en key klicks voor.

Easy

 304 Corrette – Menuet I & II

Pizzicato is also called slap tongue. You can play pizzicato with the lips or with the tongue. In this exercise it is advisable to use tongue pizzicato, because the notes must be played in rapid succession. A good exercise for the tongue and therefore also for articulation.

Pizzicato wordt ook wel slap tongue genoemd. Je kunt pizzicato met de lippen spelen of met de tong. In deze oefening is het aan te raden om tongpizzicato te gebruiken, omdat de noten snel achter elkaar gespeeld moeten. Een goede oefening voor de tong en dus ook voor de articulatie.

Easy

 301 Fun with ‘I Don’t Wanna Know’

An exercise for flexibility, tone and articulation. Pitch bends provide flexibility and help you find the best blowing angle. Tongue stops and pizzicato/slap tongue are intensive exercises for the tongue and ensure even better tongue movement and therefore better articulation.

Een oefening voor flexibiliteit, toon en articulatie. Toonbuigingen zorgen voor flexibiliteit en helpen bij het blijven vinden van de beste blaashoek. Tongue stops en pizzicato/slap tongue zijn intensieve oefeningen voor de tong en zorgen voor een nog betere tongbeweging en dus ook een betere articulatie.

Easy/Medium

 300 Clementine

Multiphonics can have a super fun effect. How cool is it that you can play a accompanying figure with two notes at the same time all by yourself! You can try that out in this duet. Experiment with the multiphonics and let loose. But don’t forget to always check the fingering first. The correct fingering is super important.

Multiphonics kunnen een superleuk effect hebben. Hoe gaaf is het dat je in je eentje een begeleidingsfiguur kunt spelen met twee noten tegelijk! In dit duet kun je dat uitproberen. Experimenteer met de multiphonics en laat je gaan. Maar vergeet niet om altijd eerst even de greep te controleren. De juiste greep is superbelangrijk.

Easy/Medium

 298 Krieger – Bourrée

In this piece, you can play the repetitions with pizzicato/slap tongue. A cool exercise for your tongue and ultimately for your articulation as well. If you play the E5 and F5 as pizzicato notes, they sound an octave lower. But if you lift the index finger of your left hand from the key while playing these notes, it seems like they still sound an octave higher.

In dit stuk kun je de herhalingen spelen met pizzicato/slap tongue. Een coole oefening voor je tong en uiteindelijk ook voor je articulatie. Als je de E2 en F2 speelt als pizzicato-noten, klinken ze een octaaf lager. Maar als je bij deze noten de wijsvinger van je linkerhand van de klep afhaalt, lijkt het alsof ze toch nog een octaaf hoger klinken.

Medium

 297 Fun with ‘Speed of Light’

This warm-up focuses entirely on wind sounds. An intense training for your embouchure. I have combined various exercises, from traditional sound to wind sound and vice versa, and alternating between windsound and traditional sound. A real challenge! Listen carefully to your body and stop practicing if your muscles get too tired.

Deze warming-up richt zich volledig op wind sounds. Een intense training voor je embouchure. We hebben verschillende oefeningen samengevoegd, van traditioneel geluid naar windsound en vice versa, en afwisseling tussen windsound en traditioneel geluid. Een echte uitdaging! Luister goed naar je lichaam en stop met oefenen als je spiertjes te vermoeid raken.

Easy/Medium

 294 Doraji

In this arrangement, we use bamboo tones to play this beautiful Korean traditional. It will probably go faster if you memorize the fingerings first. Then you can start working on the melody. It’s a fun brainteaser that also creates a unique sound.

In dit arrangement gebruiken we bamboetonen om deze mooie Koreaanse traditional te spelen. Het gaat waarschijnlijk het snelst als je de grepen uit je hoofd leert. Daarna kun je aan de slag met de melodie. Een leuke brainteaser die ook nog eens zorgt voor een bijzondere klank.

Easy/Medium

 292 Van Eyck – Fantasia & Echo

The main goal of studying wind sounds in this piece is to increase the flexibility of the embouchure. This piece is excellent for that purpose. The wind sounds provide an extra contrast between forte and piano in the echo.

Het belangrijkste doel van het studeren van wind sounds in dit stuk is het vergroten van de flexibiliteit van het embouchure. Dit stuk leent zich daar uitstekend voor. De wind sounds zorgen voor een extra contract tussen forte en piano in de echo.

Easy/Medium

 291 Van Eyck – Sarabanda

Key clicks may seem easy, but if you approach them with great precision, they can provide a necessary challenge. In this piece, the difficulty level increases. The melody includes key clicks without sound, only the sound of the keys. In modo 2, the first beat of each measure is emphasized with a key click, and in modo 3, some runs receive an additional challenge.

Key clicks lijken makkelijk, maar als je heel precies aan de slag gaat kunnen ze voor de nodige uitdaging zorgen. In dit stuk bouwt de moeilijkheid op. In de melodie worden key clicks gevraagd zonder klank, alleen het geluid van de kleppen. In modo 2 wordt de eerste tel van iedere maat benadrukt met een key click en in modo 3 krijgen sommige loopjes een extra uitdaging.

Easy

 282 Carol of the Shepherds

I have fond memories of this song. My flute hero from my teenage years played this melody in a Christmas medley, and it always made me instantly happy. In this arrangement, the repetitions in the song should be played as wind sounds. It’s a perfect technique to enhance your flexibility.

Ik heb goede herinneringen aan dit lied. Mijn fluitheld uit mijn tienerjaren speelde deze melodie in een kerstmedley en ik werd er altijd meteen gelukkig van. De herhalingen in het lied moeten als wind sound gespeeld worden. Een perfecte techniek om je flexibiliteit te vergroten.