Flute Colors arrangements

Sheet music with extended techniques for flute

Here you can buy and download sheet music of arrangements with extended techniques for flute.

Variations on well know flute exercises, traditional songs, but also modern pop songs. From Drouet and Bach to Justin Bieber and Bruno Mars. Have fun with extended techniques for flute!


Filter downloads

Results order

Study guide

Difficulty

Technique

Category

Artist/composer

Medium

 270 Andersen – Study 21, Op. 37

In this study, there are melody notes and accompaniment notes. Studying with wind sounds makes the melody clearer and is great for practicing flexibility. Study this study alongside the original version.

In deze étude zijn er melodienoten en begeleidingsnoten. Studeren met wind sounds maakt dat de melodie duidelijker naar voren komt en is geweldig om flexibiliteit te oefenen. Studeer deze versie van de étude naast de originele versie.

Easy/Medium

 266 Händel – Bourrée

At first glance, key clicks seem very simple. But if we use them to improve coordination between support, tongue and fingers, they can be very strict teachers. Practice slowly at first and try to pick up the pace when you are ready.

Op het eerste gezicht lijken key clicks heel eenvoudig. Maar als we ze gebruiken om de coördinatie tussen ademsteun, tong en vingers te verbeteren, kunnen ze heel strenge leraren zijn. Oefen eerst langzaam en probeer het tempo op te voeren wanneer je er klaar voor bent.

Easy/Medium

 265 Fun with ‘Substitution’

Substitution is a song by Purple Disco Machine. In this exercise we can work on precise finger movements, embouchure control, intonation and sound. Only three chords are used in this song: Cm – Ab – Bb. Feel free to improvise with these chords and vary the exercise.

Substitution is een nummer van Purple Disco Machine. In deze oefening kun je werken aan precieze vingerbewegingen, controle over het embouchure, intonatie en klank. In dit nummer worden slechts drie akkoorden gebruikt: Cm – Ab – Bb. Improviseer gerust met deze akkoorden en voel je vrij om de oefening te variëren.

Medium

 250 Lavender’s Blue

Harmonics are used by many teachers to help the student strengthen the embouchure and increase support. Start by playing the melody first so that you get to know it. Then work on the variation with the harmonics. It is possible to play this piece with or without the accompaniment of two other players.

Harmonics worden door veel docenten gebruikt om de leerling te helpen het embouchure te versterken en de ademsteun te vergroten. Begin eerst met het spelen van de melodie zodat je deze leert kennen. Werk dan aan de variatie met de harmonics. Het is mogelijk om dit stuk met of zonder begeleiding van twee andere spelers te spelen.

Easy/Medium

 246 Fun with ‘I’m Good’

Covering the mouthpiece while playing has an interesting effect on the sound. The tone sounds a seventh lower. In this exercise, we cover not only the mouthpiece for playing tongue stops, but also for playing key clicks.

Het bedekken van het mondstuk tijdens het spelen heeft een interessant effect op het geluid. De toon klinkt een septiem lager. In deze oefening bedekken we niet alleen het mondstuk voor het spelen van tongstops, maar ook tijdens het spelen van key clicks.

Easy

 242 Still, Still, Still

Playing key clicks is interesting to practice precise finger movement. You can use any finger of the fingering to play the key click or all fingers of the fingering. As a variation it is also possible to play key clicks with sound or pizzicato/slaptongue.

Het spelen van key clicks is interessant om precieze vingerbewegingen te oefenen. Je kunt elke vinger van de greep gebruiken om de key clicks te spelen of alle vingers van de greep. Als variatie is het ook mogelijk key clicks met klank of pizzicato/slaptongue te spelen.

Easy

 235 Boismortier – Sarabande

Normally we don’t like sound with air, but practicing wind sounds can help you develop a flexible embouchure. It also can have a misterious effect in music. Make sure you use enough support, energy and make articulation as clear as you would when playing with traditional sound.

Normaal gesproken houden we niet van klank met ruis, maar het oefenen van wind sounds kan je helpen een flexibel embouchure te ontwikkelen. Het kan ook een mysterieus effect hebben in muziek. Zorg voor voldoende ademsteun, energie en maak de articulatie zo duidelijk als je zou doen bij het spelen met traditioneel geluid.

Easy/Medium

 234 Popp – Study e minor

A study is designed to work on a specific part of flute playing. This particular study focuses on staccato playing and thus the movement of the tongue in combination with air and support. Practice legato first to keep the airflow going, then practice key clicks for precise finger movement, then practice pizzicato to strengthen finger and tongue coordination, and finally play staccato as written.

Een etude is ontworpen om te werken aan een specifiek onderdeel van het fluitspel. Deze specifieke studie richt zich op staccato spelen en dus de beweging van de tong in combinatie met lucht en ademsteun. Oefen eerst legato om de luchtstroom gaande te houden, oefen dan key clicks voor nauwkeurige vingerbewegingen, oefen dan pizzicato om de vinger- en tongcoördinatie te versterken, en speel ten slotte staccato zoals genoteerd.

Easy/Medium

 232 De Fesch – Rondo

Willem de Fesch was a Dutch composer. He wrote this very nice duet for two flutes. The harmonics added in this piece are not meant to be played during a performance, just to work on sound. Use this version as a practice piece, then play the original version without the harmonics.

Willem de Fesch was een Nederlandse componist. Hij schreef dit mooie duet voor twee fluiten. De harmonics die in dit stuk zijn toegevoegd, zijn niet bedoeld om tijdens een uitvoering te worden gespeeld, alleen om aan klank te werken. Gebruik deze versie als oefenstuk en speel dan de originele versie zonder de harmonics.

Easy/Medium

 230 Andersen – Study No. 4, Op. 41

Studies are designed to work on a specific aspect of playing. I’ve added pizzicato to this exercise so you can learn even more from Andersen’s study. The repeated notes should be played pizzicato for coordination between fingers and abdomen. Practice the Flute Colors version alongside the original version and be aware of the Let’s play! difference.

Studies zijn ontworpen om te werken aan een specifiek aspect van spelen. Ik heb pizzicato aan deze oefening toegevoegd, zodat je nog meer kunt leren van Andersens studie. De repeterende noten moeten pizzicato worden gespeeld voor de coördinatie tussen vingers en buik. Oefen de Flute Colors-versie naast de originele versie en let op Let’s play! het verschil.